It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Dziś świętujemy 5. rocznicę premiery polskiej gry Ŝ͏̹͕̦ͅŲ̭̜ͤ̀̾̂P̶̥̳̖̜̲͌E̡̱͙ͦ̈R̯͎̪̗̄ͦ͆̀ͅH̸̟̮̖̊͐Ọ̶̰͒T͔̝̳̠̬̜ͫ͑͟. Na GOG.COM znajdziecie specjalne okazje, ale oprócz tego - mamy dla was konkurs. Trzech zwycięzców otrzyma po egzemplarzu gry SUPERHOT.

Co należy zrobić, by wygrać?
Jaka unikalna mechanika w dowolnej grze zrobiła na Tobie największe wrażenie i dlaczego akurat ta? Może to być zabawa czasem, fizyką, lub jeszcze coś innego - kreatywność mile widziana! Odpowiedź napisz w odpowiedzi na ten post lub na naszym Facebooku! Maksymalna długość: 4 zdania.

Wybierzemy 3 najciekawsze zgłoszenia i przyznamy za nie nagrody.
Konkurs trwa do dnia 28.02.2021, do godziny 23:59 włącznie.

Pełen regulamin:

1. Organizator GOG Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska (dalej zwany „Organizatorem”).
2. Opis konkursu. Do konkursu można przystąpić, kreatywnie odpowiadając na następujące wyzwanie:
"Jaka unikalna mechanika w dowolnej grze zrobiła na Tobie największe wrażenie i dlaczego akurat ta?"
Zgłoszenie powinno zostać złożone w maksymalnie czterech zdaniach w formie komentarza pod postem zawierającym ogłoszenie konkursu na profilu GOG.COM w serwisie Facebook, lub w odpowiedzi na post konkursowy na forum GOG.COM. Wybierzemy 3 najciekawsze zgłoszenia i przyznamy za nie nagrody.
3. Nagroda.
Trzech zwycięzców otrzyma grę SUPERHOT w formie kodu do aktywacji na GOG.COM. Nagrodę finansuje i dostarcza GOG Sp. z o.o.
4. Czas trwania i zakończenie konkursu. Konkurs rozpoczyna się dnia 25.02.2021 i trwa do dnia 28.02.2021, do godziny 23:59 CET włącznie („Data Zakończenia”). Wszystkie zgłoszenia do konkursu są ważne wyłącznie jeżeli zostały odebrane przez Organizatora do końca dnia w Dacie Zakończenia. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za nieczytelne, niekompletne, zagubione lub spóźnione zgłoszenia.
5. Możliwość uczestnictwa. Aby wziąć udział w konkursie, w chwili zgłoszenia uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Nie ma konieczności dokonywania zakupu. Uczestnik powinien zgłosić się do konkursu osobiście. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w regionie, z którego zgłasza się do konkursu. Jeżeli przepisy prawa zabraniają uczestnictwa w konkursie lub je ograniczają, uczestnik ma obowiązek postępować zgodnie z takimi przepisami i nie może uczestniczyć w konkursie.
6. Wymagania dodatkowe. Uczestnik potwierdza, że wszystkie informacje dostarczone do nas w związku z niniejszym konkursem są i będą pełne i dokładne. Uczestnik zobowiązuje się, że jego zgłoszenie nie będzie zawierało treści, (i) które są lub w uzasadniony sposób mogą zostać uznane za szkodliwe, nękające, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne lub naruszające prywatność innej osoby, lub (ii) których uczestnik nie może zgodnie z prawem ujawniać (w tym materiały naruszające prawa innych osób).
7. Warunki otrzymania nagrody. Nagrody nie podlegają negocjacji, wymianie, przeniesieniu ani zastąpieniu wypłatą gotówki. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w formie odpowiedzi w wątku konkursowym na forum w ciągu maksymalnie 2 dni od Daty Zakończenia (niezależnie od tego czy wysłali swoje zgłoszenie na forum, czy pod postem na Facebooku). Zwycięzcy biorący udział w konkursie poprzez zgłoszenie na forum GOG, otrzymają nagrodę za pomocą wiadomości prywatnej na GOG.COM. W przypadku gdy zwycięzca wysłał swoje zgłoszenie pod postem konkursowym na Facebooku - zwycięzcy zostaną również oznaczeni w komentarzu pod postem z prośbą o samodzielne wysłanie do nas wiadomości prywatnej na Facebooku. Zwycięzca ma dwa (2) dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody oraz przesłanie dodatkowych informacji wymaganych w celu wypełnienia wymagań prawnych i podatkowych. Aby odebrać nagrodę, musisz posiadać bezpłatne konto GOG i zaakceptować Umowę Użytkownika GOG. Jeżeli zwycięzca nie skontaktuje się z nami w terminie, nie dostarczy wymaganych danych lub odmówi przyjęcia nagrody, zachowujemy prawo do przekazania takiej nagrody innemu uczestnikowi lub nieprzyznania danej nagrody żadnej z osób. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody nagrodą alternatywną o takiej samej lub wyższej wartości.
8. Wykluczeni uczestnicy i zgłoszenia. Pracownicy Organizatora, podmioty zależne lub holdingi Organizatora, agenci, dostawcy i inne podmioty mające powiązania biznesowe z konkursem, a także członkowie ich rodzin i gospodarstw domowych. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń: tworzonych automatycznie przez komputer, bota, skrypt lub inną technologię, tworzonych zbiorowo, fałszywych, podrobionych lub nieuczciwych, złożonych w imieniu innej osoby, dzięki hakowaniu, oszustwu lub fałszerstwu, rasistowskich, ksenofobicznych, seksistowskich, zniesławiających lub w inny sposób obraźliwych, niezgodnych z prawem lub niedopuszczalnych w opinii Organizatora, lub też niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.
9. Wybór zwycięzców. Zwycięzców wybiera panel sędziowski na podstawie kreatywności, oryginalności i jakości prac. Decyzja panelu sędziowskiego jest ostateczna.
10. Własność zgłoszeń konkursowych i prawa własności intelektualnej. Organizatorowi nie przysługują żadne prawa własności do zgłoszeń konkursowych. Składając swoje zgłoszenie, uczestnik przyznaje Organizatorowi niewyłączne, międzynarodowe, bezpłatne i nieodwołalne prawo do wykorzystania, wyświetlania, publikowania, transmitowania, kopiowania, edytowania, zmieniania, przechowania, zmiany formatu i sublicencjonowania zgłoszenia konkursowego oraz towarzyszących mu materiałów dla celów marketingowych i innych celów komercyjnych.
11. Ochrona danych. Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe dostarczone przez niego w ramach zgłoszenia konkursowego będą wykorzystywane i przechowywane przez GOG Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa). Wykorzystamy takie dane wyłącznie w celu zarządzania konkursem, tzn. kontaktowania się z uczestnikiem, oceny zgłoszeń, przyznania i dostarczenia nagród, ogłoszenia wyników oraz w celu wypełnienia ewentualnych wymogów prawnych i podatkowych. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych osobowych uczestników osobom trzecim. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Szanujemy prawo uczestników do prywatności, tzn. prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, a także prawo ograniczenia ich przetwarzania do określonych operacji. Uczestnik może również zlecić nam przeniesienie swoich danych lub całkowite zaprzestanie ich przetwarzania. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności GOG.
12. Podatek. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, do nagród może zostać dołączona kwota równa podatkowi od danej nagrody w formie pieniężnej. W takim przypadku nagroda pieniężna zostanie odliczona, a należny podatek zostanie opłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych przypadkach zwycięzca może być zobowiązany do zapłacenia podatku od nagrody zgodnie z lokalnymi przepisami prawa w kraju zamieszkania. Organizator nie zapewnia w tym zakresie żadnej pomocy.
13. Ograniczenie odpowiedzialności. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator, jego pośrednicy i dystrybutorzy w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty, szkody, uszkodzenia ciała lub śmierć zwycięzcy, lub uczestnika związane z przyjęciem nagrody, chyba że zostały spowodowane zaniedbaniem Organizatora, jego pośredników, dystrybutorów lub ich pracowników. Prawa ustawowe przysługujące uczestnikowi pozostają ważne i obowiązujące. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostały zagubione, błędnie złożone, uszkodzone lub opóźnione podczas ich dostarczania, niezależnie od przyczyny.
14. Media społecznościowe. Uczestnik potwierdza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany, a także w żaden sposób powiązany z platformą społecznościową Facebook. Uczestnik w pełni zwalnia portal Facebook z odpowiedzialności w związku z konkursem.
15. Ogólne postanowienia. (a) Możemy przenieść całość lub część naszych praw na mocy niniejszego regulaminu na osobę trzecią bez uzyskania zgody uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem, że takie przeniesienie nie może mieć istotnego negatywnego wpływu na uczestnika. (b) W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu, Organizator może, według własnego uznania, wykluczyć uczestnika z uczestnictwa w konkursie. (c) Organizator zastrzega prawo do unieważnienia, zawieszenia, anulowania lub zmiany konkursu, jeżeli wystąpi taka konieczność. (d) Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
16. Pytania? Skontaktuj się z nami, korzystając z adresu support@gog.com, koniecznie z dopiskiem "Konkurs Superhot".
Post edited March 01, 2021 by Frambooos
Super Hot.
Super Hot.
Super Hot.
Super Hot.

PS. Nie biorę udziału w konkursie, ale życzę powodzenia zawodnikom, bo gra jest bardzo dobra ;)

PS2: A i jeszcze jedno: Super. Hot.
No to ja powiem, że Portal proszę państwa. Dlatego, że można sobie było za pomocą super specjalnej strzelby wywalić portal w ścianie i jeszcze jeden gdzieś nieopodal. Jak się fiknęło w jeden z tych portali, to można było wyfiknąć tym drugim. Tak to sobie skubańce wymyślili i takie to było dobre, że sprzedali 8 mln kopii gry.
Największe wrażenie w grach zrobił na mnie tzw. bullet time w Max Payne. Była to umiejętność spowalniająca czas, gdy dobrze z niej korzystaliśmy, mogliśmy zlikwidować znaczne zastępy wrogów nie odnosząc przy tym żadnych ran. Także nie chodziło o samo zlikwidowanie wroga, ale bawienie się tym spowolnieniem, tak by na jednej umiejętności zabić jak najwięcej wrogów, co było powiewem świeżości w gatunku. Oczywiście sam ten tryb na niewiele by się zdał jakby gra były płytka, ale świat w grze był brudny, brutalny i do tego przedstawienie fabuły w postaci komiksów, które były w pełni spolszczone - jako całość wyszło genialnie.

PS. Oby kiedyś dwie pierwsze części trafiły na goga :)
Największe wrażenie zrobiło na mnie zatrzymywanie czasu w SuperHOT. Nie wiem czemu, ale łapie mnie niesamowite uczucie realizmu zawsze, gdy do niej siadam. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że to taki symulator życia w Polsce- cała zabudowa stoi jak zatrzymana w czasie, każdy kolejny etap przygody wydaje się jakiś taki szary, a żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba najpierw przepchnąć się przez masę czerwonych na drodze...
Wiele mechanik wprawiało mnie w zachwyt i gdy wydawało się, że już nic poprzedniej nie przebije, to okazywało się, że byłem w błędzie. Ostatnią, jaka jeszcze nie znalazła pogromcy, jest mechanika poruszania, ale przede wszystkim wspinania z serii Assassin's Creed, mimo wad wynikających ze sposobu sterowania. Kiedy w innych grach kamyczki grzmią na nas - "you shall not pass", a nogi plączą się co trzeci krok, tu możemy swobodnie i przede wszystkim płynnie - co zwiększa wiarygodność obrazu - poruszać się w każdym dostępnym fizycznie kierunku, chociaż niekoniecznie w możliwy do wykonania w realnym świecie sposób, ale to gra, a my jesteśmy przysłowiowym kozakiem. Dla mnie zawsze to stanowiło o wyjątkowości skrytobójcy, a nie jego możliwości zabijania.


-----

Poza konkursem:

W regulaminie jest błąd - "7. Warunki [...] Kod na grę będzie ważny do użycia do końca 28 lutego 2021 roku." - zgłaszanie trwa do 28 lutego, to chyba kody będą dłużej ważne.

Moglibyście też dawać trochę więcej czasu na potwierdzenie przyjęcia nagrody. 2 dni od ogłoszenia wyników, które niewiadomo kiedy będą (w teorii może po jednym, może po dwóch dniach, a w praktyce różnie bywało), to trochę przesada.


ps
Grałem tylko w kilka pierwszych części AC i niestety żadnej już nie kupię, chyba że trafi na GOGa.
Uwaga wyniki! SUPERHOT zgarniają: Dariusz Sławomir (FB), Małgorzata Kendziorek-Plewniak (FB) i Mroziciel (forum). Dziękujemy wszystkim za udział!
avatar
topolla: W regulaminie jest błąd - "7. Warunki [...] Kod na grę będzie ważny do użycia do końca 28 lutego 2021 roku." - zgłaszanie trwa do 28 lutego, to chyba kody będą dłużej ważne.

Moglibyście też dawać trochę więcej czasu na potwierdzenie przyjęcia nagrody. 2 dni od ogłoszenia wyników, które niewiadomo kiedy będą (w teorii może po jednym, może po dwóch dniach, a w praktyce różnie bywało), to trochę przesada.
Dzięki za zwrócenie uwagi! :) Wkradł się mały błąd techniczny.
Gratulacje dla zwycięzców! :) Liczę na to, że konkursy nie przeniosą się ostatecznie wyłącznie do mediów społecznościowych i będą trafiały także na forum. To trochę wbrew obecnemu trendowi, ale jestem przekonany, że wszyscy forumowicze to docenią. :)
avatar
Sarafan: Gratulacje dla zwycięzców! :) Liczę na to, że konkursy nie przeniosą się ostatecznie wyłącznie do mediów społecznościowych i będą trafiały także na forum. To trochę wbrew obecnemu trendowi, ale jestem przekonany, że wszyscy forumowicze to docenią. :)
Zapewniam, że pamiętamy o użytkownikach forum i będziemy nadal ich uwzględniać we wszystkich akcjach i konkursach, jakie organizujemy. :) Pinky promise!
Bardzo dziękuję!
avatar
Frambooos: Zapewniam, że pamiętamy o użytkownikach forum i będziemy nadal ich uwzględniać we wszystkich akcjach i konkursach, jakie organizujemy. :) Pinky promise!
Miło to słyszeć w czasach, gdy fora internetowe zostały w przeważającej większości wyparte przez media społecznościowe. Siedzi tu może garstka zapaleńców, w dodatku nierzadko mocno wymagających, ale GOG bez forum nie byłby GOG-iem. :)
avatar
Frambooos: Zapewniam, że pamiętamy o użytkownikach forum i będziemy nadal ich uwzględniać we wszystkich akcjach i konkursach, jakie organizujemy. :) Pinky promise!
We wszystkich? Pytam, bo nie wiem jak np. ten post ma się do powyższego stwierdzenia.
avatar
Frambooos: Zapewniam, że pamiętamy o użytkownikach forum i będziemy nadal ich uwzględniać we wszystkich akcjach i konkursach, jakie organizujemy. :) Pinky promise!
avatar
Lexor: We wszystkich? Pytam, bo nie wiem jak np. ten post ma się do powyższego stwierdzenia.
Podlinkowany post jest z forum globalnego - ja mogę wypowiadać się tylko w imieniu społeczności polskojęzycznej, bo tylko za nią jestem osobiście odpowiedzialna.
avatar
Frambooos: Podlinkowany post jest z forum globalnego - ja mogę wypowiadać się tylko w imieniu społeczności polskojęzycznej, bo tylko za nią jestem osobiście odpowiedzialna.
Rozumiem. Zapytałem ponieważ padło słowo "pamiętamy", które zrozumiałem jako "ekipa GOGa pamięta", ale z wyjaśnienia wynika, że w GOGu istnieją jakieś "osobne byty".
Nie wie lewica, co czyni prawica.

Gratulacje dla forumowego zwycięzcy.
Post edited March 03, 2021 by topolla