It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Czy to wersja z polskim lektorem?
No posts in this topic were marked as the solution yet. If you can help, add your reply
Mnie tam ciekawi czemu angielski plik instalacyjny jest o 200 mb większy od polskiego? Czyżby było więcej plików audio z dialogami gdzie w innych wersjach językowych jest tylko tekst?
avatar
Niebieskif: Czy to wersja z polskim lektorem?
Tak na gog jest wersja z polskim lektorem.