It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Hej! Przy logowaniu na forum CDPR powinno pojawić się to samo okno co przy logowaniu na GOG.COM. Upewnij się, że podczas logowania na forum CDPR, jesteś już zalogowany na GOG.COM. Jeśli nie, spróbuj w ten sposób. Jeśli i to nie zadziała, mogę jedynie zasugerować kontakt bezpośrednio z moderatorami forum (np. poprzez oficjalny serwer Discord lub na profilu na Facebooku).