It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Z okazji wyprzedaży Made in Poland mamy dla was specjalny konkurs!

Od dziś, do 25 listopada, do godziny 23:59 CEST włącznie, macie szansę wygrać jedną z gier z GOG.COM, dostępnych w ramach promocji Made in Poland 2020 (do wyboru).

Co zrobić, by wygrać?

1. Wymyśl tytuł i krótko streść fabułę swojej własnej gry, nawiązującej do polskiej kultury, sztuki, historii czy mitologii słowiańskiej.

2. Swój pomysł wpisz w komentarzu pod tym postem na naszym forum.

Najciekawsze pomysły nagrodzimy kodami na wybraną przez Was grę.

POWODZENIA!

Pełny regulamin konkursu jest dostępny poniżej:

REGULAMIN

1. Organizator GOG Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska (dalej zwany „Organizatorem”).

2. Opis konkursu. Do konkursu można przystąpić kreatywnie odpowiadając na następujące wyzwanie:

"Wymyśl tytuł i krótko streść fabułę swojej własnej gry, nawiązującej do polskiej kultury, sztuki, historii czy mitologii słowiańskiej".

Zgłoszenie powinno zostać złożone w formie oryginalnego tekstu dodanego w komentarzach pod postem zawierającym ogłoszenie konkursu na profilu GOG.COM w serwisie Facebook lub pod postem na forum GOG.COM. Wybierzemy dziesięć najciekawszych zgłoszeń i przyznamy za nie nagrody.

3. Nagroda.

Dziecięcioro zwycięzców otrzyma jedną z wybranych przez siebie gier z katalogu tytułów dostępnych w ramach promocji Made in Poland 2020. Pełna lista tytułów jest dostępna na stronie: https://www.gog.com/promo/made_in_poland_2020 Nagrodę finansuje i dostarcza GOG Sp. z o.o.

4. Czas trwania i zakończenie konkursu.
Konkurs rozpoczyna się dnia 20.11.2020 i trwa do dnia 25.11.2020 do godziny 23:59 CEST włącznie („Data Zakończenia”). Wszystkie zgłoszenia do konkursu są ważne wyłącznie jeżeli zostały odebrane przez Organizatora do końca dnia w Dacie Zakończenia. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za nieczytelne, niekompletne, zagubione lub spóźnione zgłoszenia.

5. Możliwość uczestnictwa. Aby wziąć udział w konkursie, w chwili zgłoszenia uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Nie ma konieczności dokonywania zakupu. Uczestnik powinien zgłosić się do konkursu osobiście. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w regionie, z którego zgłasza się do konkursu. Jeżeli przepisy prawa zabraniają uczestnictwa w konkursie lub je ograniczają, uczestnik ma obowiązek postępować zgodnie z takimi przepisami i nie może uczestniczyć w konkursie.

6. Wymagania dodatkowe. Uczestnik potwierdza, że wszystkie informacje dostarczone do nas w związku z niniejszym konkursem są i będą pełne i dokładne. Uczestnik zobowiązuje się, że jego zgłoszenie nie będzie zawierało treści (i) które są lub w uzasadniony sposób mogą zostać uznane za szkodliwe, nękające, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne lub naruszające prywatność innej osoby, lub (ii) których uczestnik nie może zgodnie z prawem ujawniać (w tym materiały naruszające prawa innych osób).

7. Warunki otrzymania nagrody. Nagrody nie podlegają negocjacji, wymianie, przeniesieniu ani zastąpieniu wypłatą gotówki. Zwycięzcy otrzymają wiadomość za pomocą Twittera/Facebooka/GOG.COM oraz w formie ogłoszenia na forum GOG.COM w ciągu tygodnia od Daty Zakończenia. Zwycięzca ma siedem (7) dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody oraz przesłanie adresu pocztowego, na który zostaną wysłane nagrody książkowe lub też dodatkowych informacji wymaganych w celu wypełnienia wymagań prawnych i podatkowych. Jeżeli zwycięzca nie skontaktuje się z nami w terminie, nie dostarczy wymaganych danych lub odmówi przyjęcia nagrody, zachowujemy prawo do przekazania takiej nagrody innemu uczestnikowi lub nieprzyznania danej nagrody żadnej z osób. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody nagrodą alternatywną o takiej samej lub wyższej wartości.

8. Wykluczeni uczestnicy i zgłoszenia. Pracownicy Organizatora, podmioty zależne lub holdingi Organizatora, agenci, dostawcy i inne podmioty mające powiązania biznesowe z konkursem, a także członkowie ich rodzin i gospodarstw domowych. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń: tworzonych automatycznie przez komputer, bota, skrypt lub inną technologię, tworzonych zbiorowo, fałszywych, podrobionych lub nieuczciwych, złożonych w imieniu innej osoby, dzięki hakowaniu, oszustwu lub fałszerstwu, rasistowskich, ksenofobicznych, seksistowskich, zniesławiających lub w inny sposób obraźliwych, niezgodnych z prawem lub niedopuszczalnych w opinii Organizatora lub też niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.

9. Wybór zwycięzców. Zwycięzców wybiera panel sędziowski na podstawie kreatywności, oryginalności i jakości prac. Decyzja panelu sędziowskiego jest ostateczna.

10. Własność zgłoszeń konkursowych i prawa własności intelektualnej. Organizatorowi nie przysługują żadne prawa własności do zgłoszeń konkursowych. Składając swoje zgłoszenie, uczestnik przyznaje Organizatorowi niewyłączne, międzynarodowe, bezpłatne i nieodwołalne prawo do wykorzystania, wyświetlania, publikowania, transmitowania, kopiowania, edytowania, zmieniania, przechowania, zmiany formatu i sublicencjonowania zgłoszenia konkursowego oraz towarzyszących mu materiałów dla celów marketingowych i innych celów komercyjnych.

11. Ochrona danych. Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe dostarczone przez niego w ramach zgłoszenia konkursowego będą wykorzystywane i przechowywane przez GOG Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa). Wykorzystamy takie dane wyłącznie w celu zarządzania konkursem, tzn. kontaktowania się z uczestnikiem, oceny zgłoszeń, przyznania i dostarczenia nagród, ogłoszenia wyników oraz w celu wypełnienia ewentualnych wymogów prawnych i podatkowych. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych osobowych uczestników osobom trzecim. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Szanujemy prawo uczestników do prywatności, tzn. prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, a także prawo ograniczenia ich przetwarzania do określonych operacji. Uczestnik może również zlecić nam przeniesienie swoich danych lub całkowite zaprzestanie ich przetwarzania. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności GOG.com.

12. Podatek. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, do nagród może zostać dołączona kwota równa podatkowi od danej nagrody w formie pieniężnej. W takim przypadku nagroda pieniężna zostanie odliczona, a należny podatek zostanie opłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych przypadkach zwycięzca może być zobowiązany do zapłacenia podatku od nagrody zgodnie z lokalnymi przepisami prawa w kraju zamieszkania. Organizator nie zapewnia w tym zakresie żadnej pomocy.

13. Ograniczenie odpowiedzialności. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator, jego pośrednicy i dystrybutorzy w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, uszkodzenia ciała lub śmierć zwycięzcy lub uczestnika związane z przyjęciem nagrody, chyba że zostały spowodowane zaniedbaniem Organizatora, jego pośredników, dystrybutorów lub ich pracowników. Prawa ustawowe przysługujące uczestnikowi pozostają ważne i obowiązujące. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostały zagubione, błędnie złożone, uszkodzone lub opóźnione podczas ich dostarczania, niezależnie od przyczyny.

14. Media społecznościowe. Uczestnik potwierdza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany, a także w żaden sposób powiązany z platformami społecznościowymi takimi jak Facebook, Twitter lub YouTube. Uczestnik w pełni zwalnia portale Facebook, Twitter, Instagram, Twitch i YouTube z odpowiedzialności w związku z konkursem.

15. Ogólne postanowienia. (a) Możemy przenieść całość lub część naszych praw na mocy niniejszego regulaminu na osobę trzecią bez uzyskania zgody uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem, że takie przeniesienie nie może mieć istotnego negatywnego wpływu na uczestnika. (b) W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu, Organizator może, według własnego uznania, wykluczyć uczestnika z uczestnictwa w konkursie. (c) Organizator zastrzega prawo do unieważnienia, zawieszenia, anulowania lub zmiany konkursu, jeżeli wystąpi taka konieczność. (d) Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

16. Pytania? Skontaktuj się z nami, korzystając z adresu support@gog.com
Post edited November 20, 2020 by poxi_
TYTUŁ: Noc paproci
GATUNEK: Point&click z elementami RPG (rozwój umiejętności postaci gracza), logiczna, wojenna
FABUŁA:
Czerwiec roku 1915, Galicja. Antoni Listek, polski botanik, który w 1914 zaciągnął się do Legionów Polskich utworzonych przez Austro-Węgry, wraz z armią Austriacką kieruje się w stronę Lwowa zajętego przez Rosjan. Antoni od lat śledzi historie Polski oraz mitologię słowiańską poszukując tak zwanego Kwiatu Paproci. W trakcie swej służby poznaje starą Galicyjkę, która opowiada mu o miejscu gdzie znajduje się polana, będąca kiedyś miejscem słowiańskich wierzeń i obchodów w Noc Kupały. Problem polega na tym, że znajduje się ono daleko za linią wroga. Tymczasem starszy brat Antoniego zapada na gruźlicę i jego los zdaje się być przesądzony. Gdy Rosjanie ruszają 18 czerwca z kontrofensywą, Antoni postanawia za wszelką cenę uratować brata i odnaleźć tajemniczą polanę oraz kwiat paproci, który kwitnie tylko w jedną noc i ma to miejsce między 21 a 23 czerwca. Zaczyna się walka z czasem, wrogimi wojskami i groźbą dezercji.
MECHANIKA:
podstawowa mechanika point&click, gdzie gracz porusza postacią i zbiera przedmioty oraz łącząc je rozwiązuje zagadki logiczne. Dodatkowo posiada okno rozwoju postaci, gdzie Antoni uczy się nowych umiejętności za zdobyte z PD . Antoni uczy się też przygotowywać mikstury z różnych roślin i grzybów (jest botanikiem), mające mu ułatwić jego zadanie, np. ominąć straże, wykryć ślady itp. W trakcie rozwoju fabuły gracz będzie szukał starych zapisków o Kwiecie paproci, stworzeniach z mitów słowiańskich, historii Polski przed zaborami, historii Lwowa i tak dalej. Każda taka znajdź daje punkty doświadczenia LUB daje nowe przepisy do księgi botanicznej.
CECH SZCZEGÓLNE
* Postać gracza może zginąć
* Trzy zakończenia - szczęśliwe, neutralne i nieszczęśliwe
* Gracz podejmowałby kluczowe decyzje w każdym akcie mające wpływ na dalszy rozwój fabuły (np. czy komuś pomóc lub nie)
* ograniczone okno ekwipunku (nie da się nosić wszystkiego a tym bardziej drabiny)
* Wybory moralne wynikające z sytuacji politycznej (wojna).
* Ograniczone elementy zręcznościowe (np. celowanie z karabinu snajperskiego)
* Elementy skradania się.

Wrzuciłem też ten post na FB, jako Artur Tojza.
Post edited November 20, 2020 by SpiderVermin
TYTUŁ: Kopernik: Władca Planet
GATUNEK: Humorystyczny First Person Fantasy RPG.
OPIS:
Młody Mikołaj w wyniku losowego wypadku, traci przytomność i doznaje wizji, w której spotyka Boga Światowida.
Bóg Słońca chce wykorzystać jego niebywały potencjał, aby móc pokonać Peruna, z którym popadł w konflikt.
Mikołaj wyrusza więc portalem do mitycznej krainy Wielkiej Lechii, gdzie będzie musiał uporać się z wieloma zagadkami (np. matematycznymi, logicznymi, środowiskowymi, etc.), jak również będzie musiał stanąć do walki z siłami Peruna. Do rozwiązywania zagadek jak i do walki będzie mógł używać Magii Światowida, czy też znajdywanych przedmiotów.
W Lechii spotka inne znane osobistości z różnych czasów jak np. Kazimierza Wielkiego, Piłsudzkiego, Mickiewicza, Matejkę, Marię Curie, Chopina, Lema, a nawet alternatywną wersję siebie jako kobiety. Z niektórymi będzie mógł wejść w interakcję, np. dołączyć jako towarzysza, dostać zadanie, nauczyć się nowego skilla, popaść w konflikt, a nawet wejść w romans.
Ostatecznie cała podróż okaże się bardzo inspirującym snem podczas śpiączki, co po przebudzeniu nakieruje go do stania się tym, jako kto jest znany z kart historii.
Tytuł: The saga of saber
Gatunek: RPG/Adventure
Zarys: czasy początków szlachty w Polsce, główna postać, chcę uzyskać tytuł szlachecki, ale to szablą jest główną osią gry, zadaniem gracza w 1 części będzie odnalezienie kowala, który wykona dobrą szable a następnie uzyskanie tytułu szlacheckiego przez wykonywanie różnych zleceń, doprowadzających bliżej króla. W drugiej części bohater przekazuje szable swoiemu synowi, który wraz z pragnie wyruszyć w świat i wstąpić w szeregi husarii aby ostatecznie osiąść na jednym z zamków broniącym granic.
TYTUŁ: Ogniem i Meczem
GATUNEK: Taktyczna czasu rzeczywistego
FABUŁA:
Lata 90, wysokie bezrobocie i transformacja ustrojowa.
Zarządzaj grupą pseudokibiców klubu piłkarskiego drugiej ligi; przeżyj niezwykłą przygodę demolując polskie stadiony i szykując się na regularne burdy. Rekrutuj przybranych w ortalion (koniecznie w klubowych barwach) łysych rycerzy o aparycji Nikołaja Wałujewa, unikaj patrolujących okoliczne tereny policjantów i rzucaj odpalone race na murawę boiska.
Obserwuj jak wspierany Twoimi bohaterskimi działaniami klub pnie się ku szczytowi tabeli, zyskując możliwość awansu do pierwszej ligi, ale uważaj! Zbyt agresywna gra może skończyć się nałożeniem na niego kar przez PZPN, wizytą Twoich jednostek na oddziale intensywnej terapii, bądź nawet zakazem stadionowym.
Zakupuj na czarnym rynku pałki teleskopowe, race, kije baseballowe, "tulipany" i całą resztę chałupniczego, mniej lub bardziej łatwego w ukryciu arsenału.
Nie daj się zinfiltrować - wśród Twoich własnych jednostek może pojawić się sprzedawczyk donoszący oficjelom o waszych akcjach, bądź nawet ubrany w prawilny dres, nieoznakowany funkcjonariusz prawa!
Przekupuj sędziów stadionowych, prokuraturę, oraz naczelników lokalnych komend policji!
Wciągnij się w tryb rozgrywki dla wielu graczy "ustawka", pozwalający zmierzyć się twojej grupie pełnych wigoru młodzian z kibolami konkurencyjnych klubów!

I pamiętaj - śmierć konfidentom!
Edit: A wygłupiajcie się ile wejdzie. lol

;D macie zajęcie a nawet dwa

Black & White oraz Black and White 2

lub namawiam na podobną grę do stworzenia od początku.
Post edited December 13, 2020 by Seb369
Króciutko:
Rus, Lech i Czech; trzej braci. No i Pogańskie tradycje/kultura.
Tytuł: Groza ze wschodu
Gatunek - połączenie taktycznej turówki i cRPG/przygodówki

Zarys fabularny:

Akcja rozpoczyna się w listopadzie 1611 roku. Hetman Stanisław Żółkiewski wysyła swoich dwóch zaufanych ludzi: polskiego szlachcica Stefana i zaporoskiego kozaka Matwija na północny wschód, na pogranicze polsko-rosyjsko-szwedzkie. Z początku wykonują poufne zadania mające na celu kontrowanie szwedzkich ingerencji w konflikt polsko-moskiewski, jak również nawiązanie kontaktu z Nowogrodem. Z czasem jednak dowiadują się o niepokojących wieściach odnośnie zbrojnych band napadających na każdy oddział wojskowy, których wodzem ma być na poły mityczny "Czarnyj Wołk". Stefan i Matwij ruszają tropem watażki, nie wiedząc jeszcze, do czego zaprowadzi ich śledztwo...

Cechy szczególne:
- rozgrywka podzielona na potyczki zbrojne (toczono w stylu klasycznych turówek) oraz elementy rozmów/działań dyplomatycznych, śledztw, rozwiązywania zagadek (interfejs w stylu gier point&click)
- nieustanne podejmowanie decyzji, lawirowanie między agentami obcych państw (Szwedzi), lokalnymi stronnictwami oraz pomniejszymi, "neutralnymi" społecznościami lokalnymi
-potyczki w trybie turowym zachęcające do aktywnego, ofensywnego działania (wszelkie osłony z czasem niszczeją pod ostrzałem, na polach bitwy nieraz znajdują się elementy ułatwiające walkę, np porzucona armata itd)
- klimat 'easternu" (czyli jak "western", ale na wschodzie, w XVII wieku), akcja tocząca się w samym środku burzliwych wojen polsko-rosyjsko-szwedzkich, atmosfera tak gęsta, że można ją kroić nożem
-gracz ma swobodę wyboru również w najbardziej ważnych kwestiach (pozostanie wiernym hetmanowi, zdrada na rzecz którejś ze stron konfliktu, bądź całkowite wyłączenie się z niego na rzecz "nowego ładu" (każdy wybór ma jednak znaczące konsekwencje - zdrajca będzie zaciekle ścigany)
- bogactwo uzbrojenia (ówczesna broń palna i biała), możliwość zaciągania do swoich usług dodatkowych rębajłów bądź strzelców (uwaga - strzeżcie się działających pod przykryciem agentów, mogących storpedować wasze poczynania)
- poza bogatą kampanią dla jednego gracza, możliwość prowadzenia potyczek z SI lub innym graczem w dowolnej konfiguracji drużyn i ich uzbrojenia
Tytuł: Żeby Polska

Gra FPS, której akcja, podzielona na kilkanaście epizodów, rozgrywa się w różnych epokach. Bohaterem jest samotny, ekscentryczny naukowiec i podróżnik w czasie, który próbuje zapobiec dziejowym klęskom Polski.

Przenosząc się w okres międzywojnia zabija Hitlera, ale skutkuje to tylko wzmocnieniem historycznej roli Stalina. Stwierdzając, że problem tkwi głębiej, cofa się w okres zaborów próbując wyeliminować carycę Katarzynę, ale doprowadza tym tylko do rozbioru między dwa mocarstwa, Prusy i Austrię. W miejsce Krzyżaków przychodzą Tatarzy, w miejsce Tatarów - Szwedzi. Od pewnego momentu ścieżka historii oddziela się od obecnej tak mocno, że przeciwnicy są już generowani losowo, stosownym algorytmem, w nieskończonej pętli. Pokonanie kolejnego zapobiega klęsce, ale sprowadza nową.

Gra posiada jedno ukryte "osiągnięcie". Wszyscy są przekonani, że można je zdobyć, ratując Polskę. Nikt go jednak nie zdobywa. Po latach gra staje się kultowa. Nigdy nie ujawniamy oczywistego faktu, że w tej grze, podobnie jak w rzeczywistości, sytuacja jest po prostu beznadziejna.
Tytuł: Winter Eagle
Gatunek: sportowa/RPG

Alternatywna wersja świata, w którym Zimna Wojna potoczyła się inaczej i nie była wcale zimna. W następstwie nuklearnej zimy i zmian klimatycznych powstałych jako efekt atomowego armageddonu, pólnocna półkula globu zmieniła się w mroźne i nieprzyjazne pustkowie. Na południu z kolei, w nielicznych sprzyjających jeszcze życiu obszarach, uformowały się zamkniętę enklawy zasiedlone przez największych szczęściarzy oraz elitę intelektualną świata, do których dostanie się z zewnątrz graniczy z cudem. Praktycznie jedyną nadzieją dla szarego człowieka na legalny wstęp do lepszego świata jest zwycięstwo w rozgrywkach sportowych, w których nagrodą jest przepustka dla czempiona wraz z najbliższą rodziną.

Główną bohaterką jest Ewa Dużas, dziewczyna pochodząca z miejscowości Wisła. Pełni ona funkcję Strażniczki, broniąc ludności cywilnej przed zmutowaną fauną i zdziczałymi bandytami. Jej jedyna rodzina to stary ojciec i młodsza siostra, żyją skromnie, ale w miarę stabilnie jak na świat, w którym przyszło im egzystować. Wszystko się zmienia gdy siostra Ewy zaczyna podupadać na zdrowiu, a znachorzy z Narodowego Funduszu Zdrowia dają jej nie więcej niż sześć lat życia, zapewniając jednocześnie, że choroba ta jest w pełni uleczalna w odpowiednich warunkach, jakie zagwarantować może tylko któraś z enklaw na południu. Ewa, nie zastanawiając się wiele, postanawia wziąć udział w rozgrywkach cieszącej się olbrzymią popularnością dyscypliny, którą trenowała w czasach szkolnych - od tej pory ma pięć sezonów na wdrapanie się na szczyt i sięgnięcie po Puchar Świata w skokach narciarskich, w czym pomagać jej będzie trener z rodzinnych stron, Petroniusz Jawner. Czy to w ogóle możlwe aby miała szanse w walce z takimi tuzami jak Martina "Milka" Smith, Hanna Svenwald, Janina Nenoha, Kasia Noriyuki, Jusia Ristolainen, Petra Primozka, Nikola Pekkari, Simone Potter czy Andrea Goldstein?

Niestety służba nie drużba i w przerwach pomiędzy sezonami Ewa zmuszona jest wciąż służyć w Straży, gdzie expi i farmi stawiając czoła niegodziwcom i bestiom w takich lokacjach jak: kopalnia soli w Wieliczce (gdzie ludzie mieszkają i wydobywają sól), tunele kanałów i metra w Warszawie (gdzie zamieszkali Warszawiacy), Pustynia Białowieska (gdzie drwale szabrują martwe drzewa, a myśliwi polują na megażubry) czy kompleksy Riese w Górach Sowich (gdzie schronili się ludzie, ale zaczęli kopać za głęboko).

Rozgrywka to zręcznościowy symulator skoków narciarskich z rozwojem statystyk i umiejętności postaci, zakupowaniem nowego sprzętu i zdarzeniami losowymi przedstawianymi w formie tekstowej pomiędzy zawodami. Segmenty pomiędzy sezonami podane są w formie prostej turówki i/lub Tower Defense, gdzie postać również zdobywa doświadczenie, pieniądze i artefakty.
Post edited December 04, 2020 by ssling
Mój pomysł na grę z akcentami polskimi to towar typowo eksportowy, gdyż skierowany jest przede wszystkim do cudzoziemców pragnących zmierzyć się z egzotyką brzmienia języka polskiego.

Tytuł gry, brzmiący po angielsku: "SWISH, RIP & WHOOP!" (który można przetłumaczyć mniej więcej jako: "Chlaśnij ze świstem i rozłup, wydając przy tym okrzyki radości!"), bierze swoje źródło z brzmieniowego podobieństwa do polskiego pierwowzoru, czyli" "SŁYSZ, RYP i ŁUP!".
I właśnie ten pierwszy element tytułu ("SŁYSZ") podpowiada, dlaczego grę tę należy zaliczyć do dość nietypowej kategorii gier fonetyczno-naparzanko-zręcznościowych. Otóż do grania wymagane będą słuchawki i mikrofon, a zmagania gracza będą polegały głównie na pokonywaniu pojawiających się przeszkód dzięki temu, co usłyszy i jak sprawnie uda mu się słownie na to zareagować.

Fabuła gry wygląda następująco: Ziemia (jak zwykle) zostaje zaatakowana przez agresywnych najeźdźców z Kosmosu. Ziemskie siły (jak zwykle) zostają rozbite, zaś niedobitki zmuszone do desperackiej obrony przed całkowitym unicestwieniem.
Ostatnią nadzieją ludzkości stają się legendarni polscy bohaterowie, którzy ruszają do walki z obcą inwazją. Głównym atutem tych herosów z baśni i legend naszego dzieciństwa jest ich niezwykła broń - potężna moc skryta w dźwiękach języka polskiego, które jak się okazuje, jako jedyne potrafią skutecznie razić wroga.
I to właśnie zadanie dla gracza-obcokrajowca. By pokonywać kolejne fale najeźdźców będzie musiał jak najwierniej powtarzać dźwięki, które usłyszy. Algorytm gry będzie porównywał uzyskiwane odpowiedzi z wzorcami dźwięków i gracz albo będzie spuszczał obcym łomot, albo sam będzie tracił punkty życia i wytrzymałości.

Najważniejsze będą więc polskie dźwięki. Z początku będą to pojedyncze głoski - pojawi się więc np. Smok Wawelski odpierający ataki hord agresorów na powierzchni za pomocą twardych "sz", "cz", "ż/rz", "dż", nosowych "ą" i "ę" i wibrującego "r", potem Syrenka Warszawska walcząca w wodach stawów, rzek i mórz świszczącymi "ś", "ć", "ź", czy podstępnie miękkimi "dź" i "ń".
Wraz z biegiem akcji będzie wzrastał stopień trudności fonetycznej: np. gracz - Śpiący Rycerz spod Giewontu zmagający się z zasadzkami wrogów w głębi ziemi do zwycięstwa będzie już musiał wyartykułować poprawnie całe słowa np.: "śniedź", "szczotka", "prężą", "róść"..., zaś Złota Kaczka ścierająca się z eskadrami obcych w powietrzu będzie ich pokonywać dopiero, gdy właściwie wypowie pełne frazy, np.: "żółć szczeżui", "szczęście bezwzględne", "Trzemeszno w gnieźnieńskiem" itp.
Kulminacją zmagań o wyzwolenie planety będzie epicka bitwa, jaka rozegra się na Księżycu, w bazie wypadowej kosmicznych agresorów. Będzie próbował ich stamtąd przepędzić na cztery wiatry słoneczne sam Pan Twardowski na kogucie.
Nie chcę zbytnio spojlerować, ale do finalnego zwycięstwa nad bossami obcych gracz będzie musiał płynnie wypowiadać długie, naszpikowane straszliwymi polskimi dźwiękami łamańce typu: "Rozstrzygają wnętrzność w lustrze, gdy gżegżółka w barszczu pluszcze" albo "Świerzbią strzykwy z twarzą smętną, rżnąc ździebełkiem cietrzew błędną".

To będzie naprawdę epicka masakra, przy której granie w "Cuphead", "Dark Souls" czy "Super Meat Boy'a" zdawać się będzie beztroskim spacerkiem po wieczornej plaży.

Niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy herosi - taki język mają!
:^)
avatar
heruan: ...
Dobre! Grałbym! :D
Czytając dzieciom książki mam słabość do tych wierszyków opartych na językowych łamańcach. Jak znajdziesz wydawcę to daj znać, mogę podrzucić dużo materiałów ;)
Tytuł: Miś Wojtek
Fabuła: Rok 1942, wojska polskie kierują się w stronę Palestyny. Podczas jednego z postoi spotkali pewnego chłopca, zaprosili go do wspólnego posiłku. Lecz szybko się zorientowali, że chłopak nie jest sam, tylko ma ze sobą małego niedźwiedzia. Postanowili odkupić od chłopaka małego misia, chłopiec się zgodził i tak o to niedźwiedź o imieniu Wojtek trafił do II Korpusu Polski.
Mechanika: Gra z Perspektywy trzeciej osoby (TPP) wcielamy się role małego misia Wojtka, który z czasem będzie walczył o Monte Cassino. Z każdym zdobywanym kolejnym poziomem nasz główny bohater rośnie, możemy rozwijać swoją postać o siłę lub zwinność.
cenzura
Post edited March 06, 2022 by Leuu
Nie wiem jeszcze, kiedy będą ogłoszone wyniki, ale link do tamtej promocji (co za tym idzie - listy gier) wygasł, na szczęście ciemnogrodzianin zawczasu wypisał gry w czasie promocji, więc zapewne tamta lista będzie pomocna dla zwycięzców:

https://www.gog.com/forum/general_pl/wyprzedaz_made_in_poland_bgry_stworzone_w_polsce_do_90_taniejb_b6516/post2

Podziękowania dla ciemnogrodzianina, niedługo wyłonieni zwycięzcy nie będą musieli szperać w innym miejscu w celu znalezienia listy gier :)