It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Na koniec roku (i naszej Winter Sale) mamy dla was ekspresowy konkurs! Tym razem do wygrania są...

➤ 3x metalowe plakaty z grafiką przewodnią Winter Sale + zestaw gier
➤ 3x zestaw gier

Zestaw gier zawiera: Control Ultimate Edition, Myst, Donut County, Disco Elysium - The Final Cut, Gamedec.Aby wygrać, odpowiedz w komentarzu pod tym postem (lub na forum GOG.COM) na pytanie:
W jaką grę ze swojej GOGowej listy życzeń zagrasz jako pierwszą w 2022 roku i dlaczego akurat w tę?
Pamiętaj, aby twoja odpowiedź nie przekroczyła 700 znaków.

Na zgłoszenia czekamy do 5 stycznia, do godziny 23:59.
Powodzenia!

Regulamin znajdziesz tutaj.
Regulamin konkursu: „Winter Sale” (29.12.2021) (“Regulamin”)
1. Konkurs: Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W ramach konkursu Uczestnicy, którzy zostaną uznani przez Komisję za zwycięzców, otrzymają Nagrodę. (“Konkurs”)
2. Warunki udziału: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz posiadających konto na Facebooku lub GOG.COM („Uczestnicy”).
3. Osoby niemogące wziąć udziału w Konkursie: Pracownicy i współpracownicy Organizatora (i ich członkowie rodzin), a także osoby pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane w organizację Konkursu nie są uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Organizator: Organizatorem Konkursu jest GOG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, kod pocztowy 03-301, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000029514, NIP: 1132177807, REGON: 016078840, kapitał zakładowy 135 750 złotych. (“Organizator”).
5. Kontakt: Z Organizatorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu email support@gog.com, w tytule maila wpisując „Konkurs Winter Sale”.
6. Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.12.2021 r. o godzinie 13:00 czasu polskiego i trwa do dnia 05.01.2022 r. do godziny 23:59 czasu polskiego („Okres Konkursu”).
7. Nagrody:
a. 3x 1. miejsce: metalowy plakat Displate z grafiką przewodnią Winter Sale + pakiet gier w wersji cyfrowej do odebrania na GOG.COM: Control Ultimate Edition, Myst, Donut County, Disco Elysium - The Final Cut, Gamedec,
b. 3x 2. miejsce: pakiet gier w wersji cyfrowej do odebrania na GOG.COM: Control Ultimate Edition, Myst, Donut County, Disco Elysium - The Final Cut, Gamedec.
Nagrody są ufundowane przez Organizatora.
8. Fanpage: Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na fanpage’u GOG.COM na Facebooku https://www.facebook.com/GOGcomPL oraz na forum GOG.COM.
9. Zasady uczestnictwa w Konkursie: W celu wzięcia udziału w Konkursie, przez Okres Konkursu, Uczestnik musi wymienić w komentarzu pod postem konkursowym (zamieszczonym na fanpage’u GOG.COM lub na forum GOG.COM), odpowiedź na zadanie konkursowe "W jaką grę swojej listy życzeń zagrasz jako pierwszą w 2022 roku i dlaczego akurat tą?” - odpowiedź powinna charakteryzować się jak największą kreatywnością i oryginalnością i nie powinna przekraczać 700 znaków („Zadanie Konkursowe”).
10. Wybór Zwycięzców: Po zakończeniu Okresu Konkursu, w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie, Organizator wyłoni Zwycięzców Konkursu za pośrednictwem powołanej przez Organizatora komisji („Komisja”). Komisja będzie składać się z pracowników i współpracowników Organizatora, którzy będą dbać o prawidłowość przeprowadzenia Konkursu. Komisja oceni przesłane Zadania Konkursowe. Komisja będzie także nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja lub inni pracownicy, lub współpracownicy Organizatora będą rozpatrywać wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników. Komisja dokonuje oceny warunków udziału w Konkursie oraz udzielonych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w oparciu o następujące kryteria: (1) oryginalność Zadania Konkursowego; (2) spełnienie pozostałych wymogów Konkursu wskazanych w Regulaminie, a w szczególności w pkt 2 oraz pkt 9. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe, biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane powyżej i na tej podstawie wybierze 6 najciekawszych Zadań Konkursowych, którym przyznane zostanie prawo do Nagrody. Komisja dokona weryfikacji zgodności Zadań Konkursowych z Regulaminem. Jeśli dane Zadanie Konkursowe nie spełnia warunków Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć je z Konkursu.
11. Ogłoszenie wyników. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14.01.2022. Zwycięzcy Konkursu będą ogłaszani pod postem konkursowym w komentarzu. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygraniu Nagrody przez Organizatora. Zwycięzcy w celu odbioru Nagrody, w terminie 2 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu pod postem konkursowym, zobowiązani są przesłać do Organizatora prywatną wiadomość z danymi osobowymi w celu przekazania Nagrody. Zwycięzcy powinni podać imiona i nazwiska oraz adres korespondencyjny - chyba że z Organizatorem ustalą inny sposób przekazania Nagrody (wymagający przekazania innych danych osobowych). Wygrane Nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługują za nie ekwiwalent pieniężny. Aby odebrać Nagrodę, Uczestnik musi posiadać bezpłatne konto GOG i zaakceptować Umowę Użytkownika GOG. Jeżeli zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie, nie dostarczy wymaganych danych lub odmówi przyjęcia Nagrody, Organizator zachowuje prawo do przekazania takiej Nagrody innemu Uczestnikowi lub nieprzyznania danej Nagrody żadnej z osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej Nagrody nagrodą alternatywną o takiej samej lub wyższej wartości.
12. Odrzucenie Zadania Konkursowego: W Konkursie odrzucone zostaną prace, które:
a. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
b. zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
c. zawierają treści niezgodne z prawem;
d. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
e. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności: prawa własności intelektualnej, godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
f. naruszają dobre obyczaje;
g. naruszają zasady netykiety lub jakiekolwiek zasady dot. treści publikowanych na Facebooku, lub na forum GOG.COM;
h. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
13. Wiele Zadań Konkursowych: W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może zgłosić jedno Zadanie Konkursowe. Ponadto jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną z Nagród.
14. Dane osobowe: Organizator (tożsamość i dane kontaktowe Organizatora są podane w pkt 4 oraz pkt 5 powyżej) przetwarza dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, pseudonim na forum GOG.COM, dane osobowe podane w Zadaniu Konkursowym, dane adresowe i kontaktowe konieczne do przekazania Nagrody) wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Dane te są przetwarzane przez Organizatora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu (jakim są czynności wskazane powyżej), tylko przez Okres Konkursu, a następnie jedynie przez czas, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe). Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy organizacji Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Innymi odbiorcami danych osobowych uczestników związanych z Konkursem jest Facebook Inc., oraz jego podmioty powiązane, a także doradcy lub współpracownicy Organizatora. Uczestnicy mają prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Uczestnicy podają dane osobowe na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych osobowych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu Uczestnicy mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności GOG.
15. Postępowanie reklamacyjne: Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji na adres mailowy Organizatora podany w pkt. 5 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
Post edited December 29, 2021 by Framboos
16. Prawo autorskie: Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest jedynym i wyłącznym uprawnionym do Zadania Konkursowego, a prawa do Zadania Konkursowego nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Dodatkowo zamieszczenie Zadania Konkursowego przez Uczestnika w poście zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem Zadania Konkursowego, oraz że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo, do uzyskania wyraźnej zgody Uczestników, do korzystania i publikacji Zadania konkursowego mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych zamieszczonych przez Uczestników, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na warunkach ustalonych z Uczestnikiem.
17. Standard dla konkursów FB I: Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia Uczestników Konkursu. Facebook oraz Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Facebook.
18. Standard dla konkursów FB II: Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.
19. Ograniczenie odpowiedzialności. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator, jego pośrednicy i dystrybutorzy w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty, szkody, uszkodzenia ciała lub śmierć zwycięzcy, lub uczestnika związane z przyjęciem Nagrody, chyba że zostały spowodowane zaniedbaniem Organizatora, jego pośredników, dystrybutorów lub ich pracowników. Prawa ustawowe przysługujące Uczestnikowi pozostają ważne i obowiązujące. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostały zagubione, błędnie złożone, uszkodzone lub opóźnione podczas ich dostarczania, niezależnie od przyczyny.
20. Podatek. W przypadku konieczności poboru podatku dochodowego od wartości Nagrody przez Organizatora przyznana może zostać dodatkowa nagroda pieniężna w równowartości należnego podatku dochodowego. Część pieniężna nie podlega wypłacie; zostanie ona pobrana przez Organizatora i wpłacona do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
21. Siła wyższa: Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązany do wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, a także zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikacji Konkursu w sytuacji:
a. jakiegokolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz Facebooka w trakcie trwania Konkursu.
b. czasowego lub stałego zablokowania Fanpage’a (o którym mowa w pkt 8) przez Facebooka;
c. awarii technicznych lub innych czynników wykraczających poza racjonalną kontrolę Organizatora, wpływających na prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
22. Rozstrzyganie sporów: Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
23. Postanowienia końcowe: Uczestnik, biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
24. Prawo właściwe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Post edited December 29, 2021 by Framboos
Ogłaszamy wyniki!
Plakat + zestaw gier zgarniają: Łucja Przybysz, Konrad Kędziora (FB), sokovirovka (Forum).
Natomiast zestawy gier wędrują do: Maciej Radomsky (FB), pawel-t, AL7m (Forum).

Gratulujemy!
avatar
Garrett98: Jeżeli chodzi o forumowiczów, to wszystkie zwycięskie odpowiedzi spełniają warunki konkursu - nie przekraczają 700 znaków. Odpowiedź sokovirovki zawiera 699 znaków, czyli jest na styk. Co do zwycięskich odpowiedzi na FB, to nie wiem, nie sprawdzałem.
avatar
leo987: no nie wiem
odjąłem trzy spacje pomiędzy blokami tekstów i wyszło 718
Nasz błąd — zawiodła technologia. Przepraszamy i obiecujemy bardziej uważać w przyszłości. Mimo tego nie będziemy już nikomu odbierać nagrody, zwłaszcza że różnica w znakach była bardzo niewielka. Dziękujemy za czujność!

PS. Do liczenia znaków używamy zwykle funkcji LEN w Excelu. W tym przypadku zaciągnęła dane ze złej komórki.