It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Na koniec roku (i naszej Winter Sale) mamy dla was ekspresowy konkurs! Tym razem do wygrania są...

➤ 3x metalowe plakaty z grafiką przewodnią Winter Sale + zestaw gier
➤ 3x zestaw gier

Zestaw gier zawiera: Control Ultimate Edition, Myst, Donut County, Disco Elysium - The Final Cut, Gamedec.Aby wygrać, odpowiedz w komentarzu pod tym postem (lub na forum GOG.COM) na pytanie:
W jaką grę ze swojej GOGowej listy życzeń zagrasz jako pierwszą w 2022 roku i dlaczego akurat w tę?
Pamiętaj, aby twoja odpowiedź nie przekroczyła 700 znaków.

Na zgłoszenia czekamy do 5 stycznia, do godziny 23:59.
Powodzenia!

Regulamin znajdziesz tutaj.
Regulamin konkursu: „Winter Sale” (29.12.2021) (“Regulamin”)
1. Konkurs: Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W ramach konkursu Uczestnicy, którzy zostaną uznani przez Komisję za zwycięzców, otrzymają Nagrodę. (“Konkurs”)
2. Warunki udziału: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz posiadających konto na Facebooku lub GOG.COM („Uczestnicy”).
3. Osoby niemogące wziąć udziału w Konkursie: Pracownicy i współpracownicy Organizatora (i ich członkowie rodzin), a także osoby pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane w organizację Konkursu nie są uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Organizator: Organizatorem Konkursu jest GOG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, kod pocztowy 03-301, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000029514, NIP: 1132177807, REGON: 016078840, kapitał zakładowy 135 750 złotych. (“Organizator”).
5. Kontakt: Z Organizatorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu email support@gog.com, w tytule maila wpisując „Konkurs Winter Sale”.
6. Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.12.2021 r. o godzinie 13:00 czasu polskiego i trwa do dnia 05.01.2022 r. do godziny 23:59 czasu polskiego („Okres Konkursu”).
7. Nagrody:
a. 3x 1. miejsce: metalowy plakat Displate z grafiką przewodnią Winter Sale + pakiet gier w wersji cyfrowej do odebrania na GOG.COM: Control Ultimate Edition, Myst, Donut County, Disco Elysium - The Final Cut, Gamedec,
b. 3x 2. miejsce: pakiet gier w wersji cyfrowej do odebrania na GOG.COM: Control Ultimate Edition, Myst, Donut County, Disco Elysium - The Final Cut, Gamedec.
Nagrody są ufundowane przez Organizatora.
8. Fanpage: Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na fanpage’u GOG.COM na Facebooku https://www.facebook.com/GOGcomPL oraz na forum GOG.COM.
9. Zasady uczestnictwa w Konkursie: W celu wzięcia udziału w Konkursie, przez Okres Konkursu, Uczestnik musi wymienić w komentarzu pod postem konkursowym (zamieszczonym na fanpage’u GOG.COM lub na forum GOG.COM), odpowiedź na zadanie konkursowe "W jaką grę swojej listy życzeń zagrasz jako pierwszą w 2022 roku i dlaczego akurat tą?” - odpowiedź powinna charakteryzować się jak największą kreatywnością i oryginalnością i nie powinna przekraczać 700 znaków („Zadanie Konkursowe”).
10. Wybór Zwycięzców: Po zakończeniu Okresu Konkursu, w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie, Organizator wyłoni Zwycięzców Konkursu za pośrednictwem powołanej przez Organizatora komisji („Komisja”). Komisja będzie składać się z pracowników i współpracowników Organizatora, którzy będą dbać o prawidłowość przeprowadzenia Konkursu. Komisja oceni przesłane Zadania Konkursowe. Komisja będzie także nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja lub inni pracownicy, lub współpracownicy Organizatora będą rozpatrywać wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników. Komisja dokonuje oceny warunków udziału w Konkursie oraz udzielonych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w oparciu o następujące kryteria: (1) oryginalność Zadania Konkursowego; (2) spełnienie pozostałych wymogów Konkursu wskazanych w Regulaminie, a w szczególności w pkt 2 oraz pkt 9. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe, biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane powyżej i na tej podstawie wybierze 6 najciekawszych Zadań Konkursowych, którym przyznane zostanie prawo do Nagrody. Komisja dokona weryfikacji zgodności Zadań Konkursowych z Regulaminem. Jeśli dane Zadanie Konkursowe nie spełnia warunków Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć je z Konkursu.
11. Ogłoszenie wyników. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14.01.2022. Zwycięzcy Konkursu będą ogłaszani pod postem konkursowym w komentarzu. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygraniu Nagrody przez Organizatora. Zwycięzcy w celu odbioru Nagrody, w terminie 2 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu pod postem konkursowym, zobowiązani są przesłać do Organizatora prywatną wiadomość z danymi osobowymi w celu przekazania Nagrody. Zwycięzcy powinni podać imiona i nazwiska oraz adres korespondencyjny - chyba że z Organizatorem ustalą inny sposób przekazania Nagrody (wymagający przekazania innych danych osobowych). Wygrane Nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługują za nie ekwiwalent pieniężny. Aby odebrać Nagrodę, Uczestnik musi posiadać bezpłatne konto GOG i zaakceptować Umowę Użytkownika GOG. Jeżeli zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie, nie dostarczy wymaganych danych lub odmówi przyjęcia Nagrody, Organizator zachowuje prawo do przekazania takiej Nagrody innemu Uczestnikowi lub nieprzyznania danej Nagrody żadnej z osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej Nagrody nagrodą alternatywną o takiej samej lub wyższej wartości.
12. Odrzucenie Zadania Konkursowego: W Konkursie odrzucone zostaną prace, które:
a. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
b. zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
c. zawierają treści niezgodne z prawem;
d. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
e. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności: prawa własności intelektualnej, godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
f. naruszają dobre obyczaje;
g. naruszają zasady netykiety lub jakiekolwiek zasady dot. treści publikowanych na Facebooku, lub na forum GOG.COM;
h. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
13. Wiele Zadań Konkursowych: W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może zgłosić jedno Zadanie Konkursowe. Ponadto jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną z Nagród.
14. Dane osobowe: Organizator (tożsamość i dane kontaktowe Organizatora są podane w pkt 4 oraz pkt 5 powyżej) przetwarza dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, pseudonim na forum GOG.COM, dane osobowe podane w Zadaniu Konkursowym, dane adresowe i kontaktowe konieczne do przekazania Nagrody) wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Dane te są przetwarzane przez Organizatora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu (jakim są czynności wskazane powyżej), tylko przez Okres Konkursu, a następnie jedynie przez czas, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe). Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy organizacji Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Innymi odbiorcami danych osobowych uczestników związanych z Konkursem jest Facebook Inc., oraz jego podmioty powiązane, a także doradcy lub współpracownicy Organizatora. Uczestnicy mają prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Uczestnicy podają dane osobowe na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych osobowych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu Uczestnicy mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności GOG.
15. Postępowanie reklamacyjne: Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji na adres mailowy Organizatora podany w pkt. 5 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
Post edited December 29, 2021 by Framboos
16. Prawo autorskie: Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest jedynym i wyłącznym uprawnionym do Zadania Konkursowego, a prawa do Zadania Konkursowego nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Dodatkowo zamieszczenie Zadania Konkursowego przez Uczestnika w poście zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem Zadania Konkursowego, oraz że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo, do uzyskania wyraźnej zgody Uczestników, do korzystania i publikacji Zadania konkursowego mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych zamieszczonych przez Uczestników, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na warunkach ustalonych z Uczestnikiem.
17. Standard dla konkursów FB I: Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia Uczestników Konkursu. Facebook oraz Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Facebook.
18. Standard dla konkursów FB II: Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.
19. Ograniczenie odpowiedzialności. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator, jego pośrednicy i dystrybutorzy w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty, szkody, uszkodzenia ciała lub śmierć zwycięzcy, lub uczestnika związane z przyjęciem Nagrody, chyba że zostały spowodowane zaniedbaniem Organizatora, jego pośredników, dystrybutorów lub ich pracowników. Prawa ustawowe przysługujące Uczestnikowi pozostają ważne i obowiązujące. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostały zagubione, błędnie złożone, uszkodzone lub opóźnione podczas ich dostarczania, niezależnie od przyczyny.
20. Podatek. W przypadku konieczności poboru podatku dochodowego od wartości Nagrody przez Organizatora przyznana może zostać dodatkowa nagroda pieniężna w równowartości należnego podatku dochodowego. Część pieniężna nie podlega wypłacie; zostanie ona pobrana przez Organizatora i wpłacona do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
21. Siła wyższa: Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązany do wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, a także zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikacji Konkursu w sytuacji:
a. jakiegokolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz Facebooka w trakcie trwania Konkursu.
b. czasowego lub stałego zablokowania Fanpage’a (o którym mowa w pkt 8) przez Facebooka;
c. awarii technicznych lub innych czynników wykraczających poza racjonalną kontrolę Organizatora, wpływających na prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
22. Rozstrzyganie sporów: Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
23. Postanowienia końcowe: Uczestnik, biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
24. Prawo właściwe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Post edited December 29, 2021 by Framboos
Na pewno to zależy od tego, co bym z tej listy kupił pierwsze. Ale jakbym mógł wybrać cokolwiek, to zapewne by to było Psychonauts 2, gdyż przy pierwszej części świetnie się bawiłem i zajawki dwójki wyglądają kusząco.
Inną możliwością by było Death's Door, gdyż zdaje się przypominać Hoba, przy którym też spędziłem wiele miłych chwil.
Będę grał w grę. (Shadow of the) Tomb Raider.
Możliwe, że już nawet od 30 grudnia :)
Niestety na Epic, ale potraktuję to jako demo do wersji DRM-Free, która mam nadzieję niedługo zawita na GOG. Zresztą, przy newsie o Tomb Raiderze było coś o tym zasugerowane, więc czekam z niecierpliwością ;)
Nie licząc ogrywanego po raz drugi Wiedźmina 3, będzie to na pewno Gothic 2 a raczej Kroniki Myrtany Archolos. Gra już czeka na dysku zainstalowana, ale od czasu premiery nie miałem okazji jeszcze zagrać, a ilość utalentowanych ludzi z pasją, którzy zaangażowali się w ten projekt jest tak dużo, że myślę, że śmiało przekracza podobne wskaźniki dla dużych tytułów AAA. Oczywiście o talent i pasję mi chodzi, nie o samą liczbę twórców.
Poza tym mam wrażenie, że miło będzie wrócić do znanej i lubianej gry sprzed lat, ale jednak ze współczesnym szlifem oraz całkowicie nową fabuła, w którą będę mógł się zanurzyć tak samo jak w oryginał, gdy wracałem po szkole do domu aby chłonąć klimat Khorinis.
Ciemna sylwestrowa noc. Samotny domek na działce, opuszczone okiennice, cisza i spokój. Wewnątrz ciepło płonie kominek, w dłoni kieliszek czerwonego wina – trwa wytrawny maraton z filmami noir. „Wielki sen”, „Śmiertelny pocałunek”, powietrze gęstnieje od mrocznych zbrodni, umysł chce nowych śledztw i zagadek, w uszach wibrują seksowne głosy pięknych kobiet. Coraz mocniej, coraz mroczniej. Włączam „Blue Velvet”. Rozedrgane powietrze niesie dźwięki piosenki, ale jeszcze innej, nieśpiewanej, słyszanej wewnątrz głowy. To zew, wyzwanie, „Song to the Siren”.
Rano muszę zagrać w Chicken Police.
System Shock

The Grid.
A digital frontier.
I tried to picture clusters of information as they moved through the computer.
What did they look like? Ships? Motorcycles?
Were the circuits like freeways?
I kept dreaming of a world I thought I'd never see.
And then, one day, I got in.

Daft Punk - The Grid
TRON: Legacy (Original Motion Picture Soundtrack)

System Shock 2 to jedna z najwspanialszych gier, w jakie grałem. 1 jest jednak dla mnie zbyt wiekowa i nawet do niej nie podchodziłem. Dlatego, gdy tylko dowiedziałem się, że powstaje jej remake… Dla mnie to najgorętszy i najbardziej wyczekiwany tytuł. Klasyka w królewskim wydaniu.
Post edited December 29, 2021 by Garrett98
Zdecydowanie Horizon Zero Dawn. Już od kilku lat chciałem w nią zagrać po obejrzeniu serii let's play, ale nie miałem playstation. Bardzo podobała mi się historia i gameplay wygląda na bardzo przyjemny. Póki co chcę zabrać się za kilka innych gier, które czekają na ogranie (już z kilka lat), ale Horizon zdecydowanie zostaje z tyłu głowy.
zagram w to co od dluzszego casu jest na iscie zyczen Wiedzmin 3 - czekalem na dobra promocje (i taka sie trafila) oraz chwila czasu by wsiaknac w swiat gry bez zadnych rozproszen ;)
Nie ma jak dobre post-apo czyli Fallout New Vegas. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nigdy nie zagrałem. Czas naprawić ten błąd:)
Na samym szczycie mojej półki leży pewna świeżo zakupiona, całkiem niezła seria polskich gier.
Pierwsza część mnie nie zachwyciła, ale trafiła w mało eksploatowaną niszę gier FPS na dzikim zachodzie.
Część druga była dużo lepsza i świetnie się przy niej bawiłem - od pierwszej lepsza pod każdym możliwym względem.
Ostatnia jaka się ukazała była wg mnie najlepszą. Swego czasu przeszedłem ją 3 razy z rzędu na każdym poziomie trudności i za każdym razem bawiłem się wyśmienicie. Było to już dawno, ale na sam jej widok na GOG wiedziałem, że muszę ją odpalić ponownie.
Jako pierwszą grę w nowym roku przejdę Call of Juarez Gunsliner!!!
Jestem niewolnicą. Zabiłam "swego pana" i teraz mnie ścigają. Dołączyłam do grupy desperatów pragnących rozpocząć nowe życie. W drodze dopadła mnie śmiertelna choroba, która trawi moje kichy. Podczas nocnego postoju ludzie, z którymi podróżowałam, zostali bestialsko wyrżnięci, a tajemniczy magiczny wicher o mało nie pozbawił mnie życia. Umierająca i ciężko ranna, trafiłam do jakiejś zapyziałej wiochy, której mieszkańcy zamordowali boga. Ten w odwecie rzucił na nich klątwę. Ich dzieci rodzą się bez duszy. Znachorzy próbują umieścić w ciałach noworodków dusze zwierząt, ale efektem ich zabiegów jest przemiana dzieci w krwiożercze bestie żywiące się ludzkim mięsem...Pillars of Eternity.
Post edited December 30, 2021 by leo987
Zagram oczywiście w disco elysium z mojej listy życzeń, jak tylko ją wygram w konkursie :)
Jest to nietuzinkowa gra, z tonami tekstu czyli coś, co uwielbiam. Byłby to wspaniały początek nowego roku, który również nie zapowiada się optymistycznie (inflacja, sytuacja w kraju itd.) więc chociaż tyle na otarcie łez byłoby najwspanialszym prezentem.
Pozdrawiam!
Zakochałem się w grach od wydawcy Devolver Digital - podoba mi się ich pomysłowość, grywalność oraz (o dziwo...) wizualna prostota :)
Na pierwszy ogień w 2022
- Gato Roboto - bardzo ciekawa odmiana metroidvanii z kotkiem w roli głównej
- Downwell - Złoty 8-bitowiec tylko, że na mefedronie :D

W następnej kolejności
- klimatyczne Hotline Miami
- urocze Pikuniku

Pozdrawiam serdecznie i życzę
Szczęśliwego Nowego Roku
dla całej redakcji i pracowników GOG

do siego roku! :)