It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
czy kozacy 1 jest po polsku ?
No posts in this topic were marked as the solution yet. If you can help, add your reply
avatar
wawrzynek997: czy kozacy 1 jest po polsku ?
Jeśli chodzi o Cossacks European Wars to nie wygląda na to żeby było. Na stronie gry jest wymieniony tylko język angielski, a w menu gry nie widzę opcji zmiany języka.